...

Общи Условия

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.lozenitsaestate.com (наричана по-нататък „Сайт“ или „електронен магазин“) преди да се възползвате от услугите, които предоставя.

Тези Общи условия регулират отношенията между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и Лозеница 2018 ООД (наричанo по-нататък “Лозеница”), с които получавате правото да използвате услугите на електронния магазин, при спазване на всички изброени условия.

Чрез използване на Сайта, било то чрез регистрация или като гост, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате стриктно да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт.

Лозеница си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителя от момента на тяхното публикуване на Сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на този Сайт, и Лозеница, като собственик и администратор на този електронен магазин. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

II. Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимки, графики и други мултимедийни материали – e собственост на Лозеница и/или на негови партньори, и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел, и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Лозеница. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и другите действащи закони. Ако запишете Сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Употребата им извън този смисъл, като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без знанието и одобрението на Лозеница, е строго забранено.

Лозеница месно говедовъдство България, заедно с логото и официалната емблема са запазена търговска марка, собственост на Лозеница 2018 ООД.

III. Общо описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки, които да му бъдат доставени и предадени до точно посочен адрес. Сайтът предлага на Потребителя възможността да разглежда стоки, предоставяйки подробна информация и снимков материал за тях.

IV. Онлайн поръчка и Регистрация

За да може да извършва валидни онлайн поръчки за закупуване на предлаганите стоки в електронния магазин. Потребителят трябва да попълни онлайн форма, намираща се на Сайта. Той може да направи поръчка като гост или след регистрация. При попълване на електронната форма Потребителят предоставя изисканите необходими данни за извършване на доставка на заявените продукти до негов адрес и координати за обратна връзка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и че при промяна, ще ги актуализира своевременно.

V. Конфиденциалност. Защита на личните данни.

Лозеница гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за поръчки и регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Лозеница може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг при ползване на услугата „Абонамент за информационен бюлетин”. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като прекрати регистрацията си за услугата „Абонамент за информационен бюлетин”.

VI. Ограничаване на отговорността

Лозеница прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Лозеница не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Лозеница не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящия Сайт съдържа препратки.

VII. Промяна на поръчка и рекламации.

Може да откажете или да промените Вашата поръчка като се свържете с нас на телефон 0887 972 775 всеки делничен ден. Ако заявката Ви е за град София, трябва да ни съобщите за отказа си не по-късно от 10:00 ч. в деня за доставка. Ако заявката е за страната, можете да откажете поръчката си до 15:00 ч. на деня, предхождащ уточнения с Вас ден за доставка.

След получаване на пратка, прегледайте продуктите и ако някой от тях не отговаря на заявеното във Вашата поръчка, не нарувашайте целостта на опаковките и се свържете с нас. Всякакви рекламации относно поръчки и доставки се приемат от оператор на телефон 0887 972 775; 0889 262 663 и на имейл wine.angus@gmail.com

.

Лозеница 2018 ООД не носи отговорност за объркана поръчка, ако Вие не сте използвали точните наименования на артикулите и указания при подаване на заявката.

Лозеница 2018 ООД, в качеството си на добър търговец с грижа за клиента, поема отговорността да решава и проверява всеки отделен случай, до пълна удовлетоверност на Потребителя.

Лозеница 2018 ООД си запазва правото да откаже или да не приеме за основателни някои рекламации.

VIII. Приложимо право

Използването на Сайта, както и тълкуването, и прилагането на настоящите Общи условия, се уреждат в съответствие с приложимите български закони, към датата на използване.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.